SJ iCenter - шаблон joomla Joomla

  19/8 หมู่ 3  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  Tel : 02-5162117,02-5169813 Fax: 02-5169813 ต่อ 17

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ใช้งาน personal infomation


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับคุ้มครอง ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัทดูเชิร์ท ดอทเน็ตจำกัด และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฏหมายอนุญาตหรือตามคำสั่งศาล โดยบริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัด ขออนุญาตนำข้อมูลส่วนบุคคล นำไปใช้งาน ดังต่อไปนี้

 

1. การขออนุญาตส่งข่าวสารและการบริการไปยัง Email ลูกค้า

ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสาร นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

 

2.การขอยกเลิกการรับข่าวสาร


หากลูกค้าหรือบุคคลทั่วที่รับข่าวสารของทางบริษัทฯมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร

 

สามารถแจ้งได้ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


บริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัด

  • Top Product
  • Top Ratings
  • Random Product
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
>